Register Forgot

ป้ายกำกับ หมู่บ้านลำไทร

thumb
หมู่บ้านลำไทร
หมู่บ้านลำไทร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประวัติศาสตร์การก่อตั้งถิ่นฐานมาไม่น้อยกว่า 140 ปี อยู่ไม่ห่างไกลจากเขต..
1