Register Forgot

   เดิมเขตหนองจอกมีฐานะเป็น อำเภอหนองจอก ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานพวกแรกๆ เป็นชาวไทยมุสลิมที่อพยพมาจากหัวเมืองภาคใต้ โดยตั้งชุมชนตามแนวคลองแสนแสบซึ่งได้มีการขุดลอกขยายคลองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอีก 5 ปีต่อมา (พ.ศ. 2445) อำเภอหนองจอกก็ได้มาขึ้นอยู่กับเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นหัวเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ ในมณฑลกรุงเทพ
ต่อมา เกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ ในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีจึงถูกยุบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนคร ส่วนอำเภอหนองจอกถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางและการติดต่อระหว่างกัน ในปีถัดมา (พ.ศ. 2475) ทางราชการจึงได้ย้ายอำเภอหนองจอกมาเป็นเขตการปกครองในจังหวัดพระนคร
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในปีถัดมา (พ.ศ. 2515) ก็มีประกาศคณะปฏิวัติเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเมืองหลวงใหม่อีกครั้งจากนคร หลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอหนองจอกจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตหนองจอก นับแต่นั้น 
 
สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร  จำนวนเนื้อที่ประมาณ 236.261 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุด ประมาณ 1 ใน 7 ของจำนวนเนื้อที่รวมของกรุงเทพมหานคร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


      ทิศเหนือติดต่ออำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
      ทิศใต้ติดต่อเขตลาดกระบัง
      ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
      ทิศตะวันตกติดต่อเขตมีนบุรี  และเขตคลองสามวา
 
การปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 8 แขวง  ดังนี้
      1. แขวงกระทุ่มราย
      2. แขวงหนองจอก
      3. แขวงคลองสิบ
      4. แขวงคลองสิบสอง
      5. แขวงโคกแฝด
      6. แขวงลำผักชี
      7. แขวงลำต้อยติ่ง
      8. แขวงคู้ฝั่งเหนือ
 
 
 
การคมนาคม


     ทางบก ปัจจุบันเขตหนองจอกมีถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาระหว่างเขตหนองจอกและเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร  จำนวน 4 สาย คือ
        1.ถนนสุวินทวงศ์
        2. ถนนเชื่อมสัมพันธ์
        3. ถนนเลียบวารี
        4. ถนนมิตรไมตรี


    ทางน้ำ การคมนาคมทางน้ำส่วนใหญ่เป็นการสัญจรไปมาภายในเขตโดยมีคลองสายหลัก จำนวน  10  คลอง  คือ
      1. คลองแสนแสบ ดูแลรับผิดชอบ โดยสำนักระบายน้ำ
      2. คลองเก้า ดูแลรับผิดชอบ โดยสำนักงานเขตคลองสามวา
      3. คลองสิบ ดูแลรับผิดชอบ โดยกรมชลประทาน
      4. คลองสิบเอ็ด ดูแลรับผิดชอบ โดยกรมชลประทาน
      5. คลองสิบสอง ดูแลรับผิดชอบ โดยกรมชลประทาน
      6. คลองสิบสาม ดูแลรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน
     7. คลองสิบสี่ ดูแลรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน
      8. คลองลำปลาทิว ดูแลรับผิดชอบโดยสำนักงานเขตหนองจอก
      9. คลองหลวงแพ่ง ดูแลรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน
      10. คลองนครเนื่องเขต ดูแลรับผิดชอบโดยสำนักงานเขตหนองจอก

     นอกจากนี้แล้ว  ยังมีคลองซอยต่าง ๆ   เชื่อมระหว่างคลองสายหลักซึ่งสามารถใช้ติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  104  คลอง