Register Forgot

ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย

        ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย ตั้งอยู่เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 5 ถนนผดุงพันธุ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์:  0  2989 9690  เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีแนวคิดและเป้าหมาย เพื่อเป็นการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอุปโภค บริโภค การอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน ปราศจากสารพิษ สารเคมีทางการเกษตร มุ่งเน้นให้เกิดการคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติและสังคม และรักษาระบบนิเวศน์  มีการดำเนินการร่วมกับชมรมฟ้าใสมีความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายได้แก่ การทำน้ำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์แห้ง การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพร  การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การเลี้ยงปลา  การขยายพันธุ์ไม้  ที่ศูนย์แห่งนี้สามารถเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน การรักษาระบบนิเวศน์ในแปลง การเลี้ยงเป็ดไข่ ฯลฯ มีความรู้ที่น่าสนใจ เช่นการทำฮอร์โมนจากยอดพืช ฮอร์โมนผลไม้ ฮอร์โมนไข่และ การทำฮอร์โมนจากแกนในกล้วย
 


ผู้เขียน : Admin

เมื่อ : 14 กค. 2558 เวลา 21:07 น.

ป้ายกำกับ : ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย