Register Forgot

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เขตหนองจอก

 
thumb
การสรงน้ำพระ
ในเทศกาลสงกรานต์ นอกจากการทำบุญข้าวแช่ แห่สงกรานต์ ปล่อยนกปล่อยปลาแล้ว ชาวมอญยังมีประเพณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง พิธีการสรงน้ำพระก็เป้นพิธีห..