Register Forgot

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เขตหนองจอก

 
thumb
ไม้ค้ำโพธิ์
ไม้ค้ำโพธิ์เป็นคำที่มีความหมายและเป็นประเพณีโบราณของชาวล้านนา (กลุ่มขาวเหนือ)ที่ถ่ายทอด กันเรื่อยมา รวมทั้งเป็นความเชื่อของชาวมอญคลอง ๑๔ เขตหนองจอก..