Register Forgot

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เขตหนองจอก

 
thumb
พิธีบูชาเจ้าพ่อองค์แก้ว
พิธีบูชาเจ้าพ่อองค์แก้วจัดขึ้นหลังจากงานสงกรานต์เสร็จสิ้นลงในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งต้องเป็นวันศุกร์แต่ต้องไม่ใช่วันธรรมเสาวนะ (วันพระ) หากวันนั้นตรงกับว..