Register Forgot

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ กรุงเทพมหานครType the title here

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เปิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่กรุงเทพมหานครสนองตอบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยวีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใช้เป็นสถานที่ศึกษา แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลิตผลและศึกษาดูงานด้านเกษตรอื่นๆ อีกด้วย 
​ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา ณ ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา ถนนยังพันธนา แขวงหนองจอก เขตหนองจอก ซึ่งนายพิชิต เด็ดดวง และครอบครัว ได้อุทิศที่ดินให้กรุงเทพมหานครใช้เป็นประโยชน์เป็นระยะเวลา 28 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอกType the text here
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่
ฐานที่ 1    การเรียนรู้การผลิตข้าว
-    แปลงนาสาธิต
-    ฐานแมลงศัตรูข้าว
-    ฐานวัชพืชในนาข้าว
ฐานที่ 2    ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
-    ระบบการปลูกพืช
-    การขยายพันธุ์พืช
ฐานที่ 3    การเรียนรู้การผลิตผักในภาชนะ
    
ฐานที่ 4    การเรียนรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
-    การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (น้ำหมักชีวภาพ)
-    การผลิตปุ๋ยหมัก
ฐานที่ 5    การเรียนรู้พืชอาหารสัตว์
-    การผลิตหญ้าเนเปียร์
-    การผลิตหญ้าแพงโกล่า
ฐานที่ 6    การเรียนรู้การแปรรูปข้าว

ฐานที่ 7    การเรียนรู้การผลิตสารชีวินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
-    การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
-    การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย